عبارت را در

نمازي كه مانع از زشتي ها نباشد، چه اثري دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن لم تَنهَهُ صلاتُهُ عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ لَم يَزدَدْ مِنَ اللّه إلاّ بُعدا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه نمازش او را از كـار زشـت و نـاپسند باز ندارد ، جز بر دورى او از خدا افزوده نشود .