عبارت را در

خواندن قرآن چه آثاري دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

علَيكَ بقِراءةِ القرآنِ ؛ فإنّ قِراءتَهُ كَفّارةٌ للذُّنوبِ ، وسَترٌ في النارِ ،وأمانٌ مِن العذابِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بـر تـو بـاد خواندن قرآن؛ زيرا خواندن آن كفّاره گناهان است و پرده‏اى در برابر آتش و موجب ايمنى از عذاب.

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

يا بُنَيَّ ، لا تَغفُلْ عَن قِراءةِ القرآنِ ؛ فإنَّ القرآنَ يُحيِي القَلبَ ، ويَنهى عنِ الفحشاءِ والمُنكَرِ والبَغيِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

فرزندم ! از خواندن قرآن غافل مباش؛ زيرا كه قرآن‏دل را زنده مى‏كند و از فحشا و زشتكارى و ستم و گناه باز مى‏دارد.