عبارت را در

خواب دانشمند بهتر است یا نماز خواندن نادان؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

نَومٌ مَعَ عِلمٍ خَيرٌ مِن‏صَلاةٍ عَلى جَهلٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خوابِ توأم با علم و دانش ، بهتر از نماز همراه با نادانى است .