عبارت را در

راه علاج مصيبت هاي بزرگ چيست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن عَظُمَت عِندَهُ مُصيبَةٌ فَليَذكُرْ مُصيبَتَهُ بي ؛ فإنّها سَتَهُونُ علَيهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هـر كه بـرايش مصيبتى بـزرگ پيش آيـد ، مصيبتى را كه از رحلت من به او مى‏رسد ياد كند ؛ در اين صورت مصيبتش بروى آسان خواهد شد .