عبارت را در

اگر خويشاوندمان با ما قطع رابطه كرد چه كنيم؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا تَقطَعْ رَحِمَكَ وإن قَطَعَتكَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

از خويشاوند خود مبُر ، گرچه او از تو ببرد.