عبارت را در

از اندازه گذشتن

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

براى ادب كردن (تنبيه) بيش از سه ضربه مزن كه اگر چنين كنى ، در روز قيامت ، قصاص خواهى شد.

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

افراد خردسال خانواده‏ات را براى نماز و تحصيل طهارت ، تربيت كن و چون به ده سالگى رسيدند ، [براى اين كار] بزن؛ ولى از سه ضربه تجاوز مكن.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

كودكان مكتب‏خانه ، مشق‏هايشان را در برابر امير مؤمنان نهادند تا از بين آنها بهترينش را انتخاب كند.
فرمود : «هان! اين ، نوعى داورى است و بى‏عدالتى در آن ، چونان بى‏عدالتى در قضاوت كردن است . به معلّمتان بگوييد كه اگر براى تنبيه ، بيش از سه ضربه بزند ، قصاص خواهد شد».

------------------------------------------------------

الكافى ـ به نقل از اسحاق بن عمّار ـ :

به امام صادق عليه‏السلام گفتم : گاهى اوقات بچّه را به خاطر كار حرامى كه مرتكب شده است ، مى‏زنم .
فرمود : «چند ضربه مى‏زنى؟» .
گفتم : گاهى صد ضربه مى‏زنم.
فرمود : «صد تا ، صد تا»؟! امام عليه‏السلام دو بار اين جمله را تكرار كرد . و سپس فرمود : «يعنى حدّ زنا؟! از خدا بترس!» .
گفتم : فدايت شوم ، چند ضربه بايد بزنم؟
فرمود : يكى.
گفتم : به خدا سوگند ، اگر بداند كه يك ضربه بيشتر به او نمى‏زنم ، روزگارم را سياه مى‏كند!
فرمود : «پس ، دو تا».
گفتم : فدايت شوم ! باز هم روزگارم تباه مى‏شود .
آن‏قدر با امام عليه‏السلام چك و چانه زدم كه به پنج ضربه رساند . سپس با عصبانيّت فرمود:
«اى اسحاق! اگر حدّ جرمى را كه مرتكب مى‏شود ، مى‏دانى ، آن حد را بر او جارى كن و از حدود خدا ، فراتر مرو!».