عبارت را در

پاداش دادن به نيكوكار

امام على عليه‏السلام :

بدكار را با پاداش دادن به نيكوكار ، [از كردار بدش] باز بدار .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در سفارش‏نامه‏اش به مالك اشتر ـ :

نبايد نيكوكار و بدكار در نزد تو يكسان باشند ؛ زيرا اين امر ، سبب بى‏رغبت شدن نيكوكاران به نيكوكارى و عادت كردن بدكاران به بدكارى مى‏شود ؛ بلكه با هر كدام از آنان ، چنان كه سزاوارند ، رفتار كن كه با اين شيوه ، خداوند به تو سودى‏بخشد و تو نيز يارانت را سود مى‏رسانى.