عبارت را در

نيكى

امام على عليه‏السلام :

با نيكى كردن به برادرت [كه به تو بدى كرده است] ، سرزنشش كن و با نواختن او ، شرّش را دفع كن.