عبارت را در

تلاش

امام على عليه‏السلام :

خِرَد ، خدادادى است و ادب ، اكتسابى.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

بر خردمند است كه بدى‏ها [و معايب] خود را در دين و انديشه و اخلاق و ادب [ ـِ رفتار] ، شماره كند و آنها را در سينه [ و حافظه ] اش يا در نوشته‏اى گرد آورَد و براى از بين بردن آنها بكوشد.

------------------------------------------------------

امام صادق عليه‏السلام :

لقمان ، فرزندش باثار را پند داد ، به گونه‏اى كه او شكُفت و باز شد . و از جمله پندهايش اين بود كه .. . فرزندم! اگر در خُردى ادب بياموزى در بزرگى از آن سود مى‏برى ، و هر كه به ادب توانگر شود ، بدان اهتمام مى‏ورزد،و هر كه به ادب اهتمام ورزد، درصدد به دست آوردن دانش آن برمى‏آيد ، و هر كه درصدد دانش آن برآيد ، عطش جويندگىِ او شدّت مى‏گيرد، و هر كه عطش جويندگى‏اش شدّت گيرد، به‏سود آن دست مى‏يابد.
پس ، ادب را عادت خويش گردان ؛ زيرا كه تو جانشين گذشتگانت هستى ، و با ادب ، به آيندگانت سود مى‏رسانى ، و مشتاقان [ ـِ ادب] ، در آن به تو اميد مى‏بندند ، و بيمناكان از هيبت تو [كه با ادب حاصل شده است ، ]مى‏هراسند . از سستى كردن در تحصيل ادب و جستن غير ادب ، دورى كن ؛ كه [ با وجود برخوردارى‏ات از ادب] اگر دنيا را از تو به زور بگيرند ، آخرت را هرگز نمى‏توانند از تو بگيرند . هر گاه طلب علم در جايگاه‏هايش را از كف بدهى ، آخرت را از تو گرفته‏اند. در روزها و شب‏ها و ساعت‏هاى عمرت ، سهمى براى تحصيل علم قرار ده ؛ زيرا كه تو براى از كف دادن علم ، عاملى بزرگ‏تر از ترك آن نخواهى يافت».

------------------------------------------------------

الكافى ـ به نقل از ابوهاشم جعفرى ـ :

در خدمت امام رضا عليه‏السلامبودم و سخن از خِرَد و ادب به ميان آورديم . امام فرمود : «اى ابوهاشم! خِرد ، دهِشى الهى است و ادب ، امرى اكتسابى . پس هر كه در به دست آوردن ادب بكوشد ، بر آن دست مى‏يابد ، و هر كه در به دست آوردن خرد بكوشد ، با اين كار جز بر نادانىِ خويش نمى‏افزايد».