عبارت را در

تبلور ارزش‏هاى فطرى و عقلى

امام على عليه‏السلام :

براى ادب كردن خود ، تو را همين بس كه آنچه را از ديگران ناخوش مى‏دارى ، ترك گويى.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

براى ادب كردن خود ، تو را همين بس كه از آنچه در ديگران نمى‏پسندى ، دورى كنى.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

خويشتن را با [ اجتناب از] آنچه كه از ديگران ناخوش مى‏دارى ، ادب كن .

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

دورى كردن از آنچه كه از ديگران ناخوش مى‏دارى ، بهترين ادب‏آموز توست.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

آنچه كه از ديگران ناخوش مى‏دارى ، تو را براى ادب كردن خودت كافى است.

------------------------------------------------------

مصباح الشريعة :

به محمّد بن حنفيه گفته شد : چه كسى تو را ادب كرد؟
گفت : پروردگارم مرا ادب كرد ؛ زيرا آنچه را كه از اهل خِرَد و بينش ، نيكو يافتم ، در آن از ايشان پيروى كردم و به كارش بستم ، و آنچه را كه از نادانان زشت يافتم ، گريزان ، از آن دورى جستم و تركش كردم ، و اين مرا به گنج‏هاى دانش رسانْد.

------------------------------------------------------

تنبيه الخواطر :

به عيسى عليه‏السلام گفته شد : چه كسى تو را ادب آموخت؟
فرمود : «كسى مرا ادب نياموخت ؛ بلكه زشتىِ نادانى [و بى‏ادبى] را ديدم و از آن دورى گزيدم» .

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :

هيچ يك از شما نبايد به مسجد ، «مسجدك» بگويد ؛ زيرا كه مسجد ، خانه خداست و در آن ذكر خدا مى‏شود . هيچ يك از شما نبايد به مُصحف (قرآن) ، «مصحف كوچك (كتابچه) » بگويد ؛ زيرا كتاب خدا ، باعظمت‏تر از آن است كه [حتّى نام آن] مُصغّر (كوچك) شود . هيچ يك از شما نبايد بگويد : بنده من و كنيز من ؛ [زيرا ]همه شما (مردان و زنان) بنده و كنيز [خدا] هستيد . و هيچ يك از شما نبايد به مرد بگويد : «مَرْدَك» ، و يا به زن بگويد : «زَنَك».

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

بدزبان را ادب نيست.

------------------------------------------------------

امام زين العابدين عليه‏السلام ـ در رسالة الحقوق ـ :

حقّ زبان ، اين است كه آن را با پرهيز از ناسزاگويى ، بزرگ بدارى ، و به سخنِ خوب عادتش دهى ، و آن را به ادب وادارى.

------------------------------------------------------

مصباح الشريعة ـ در سخنى كه به امام صادق عليه‏السلام نسبتش داده است ـ :

در راه ، با مردم زياد سخن مگو كه در اين كار بى‏ادبى است.

------------------------------------------------------

پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ در وصف مؤمن ـ :

بسيار محتاط است ، كم لغزش است ، حركاتش مؤدّبانه است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام ـ در حكمت‏هاى منسوب به ايشان ـ :

گرفتگى و افسرده بودن در ميان جمعى شادمان ، سنگينى است ، و شاد بودن در ميان جمعى گرفته ، سبك مغزى است .

------------------------------------------------------

امام عسكرى عليه‏السلام :

شادى نمودن در نزد غمْ‏زده ، از ادب به دور است.

------------------------------------------------------

امام على عليه‏السلام :

در كمال مروّت [و شخصيتِ] آدمى ، همين بس كه آنچه را زيبنده او نيست ، ترك گويد . و در كمال حياى او ، همين بس كه با هيچ كس برخوردى كه خوشايندِ او نيست ، نكند . و در كمال خِرد او ، همين
بس كه حُسنِ مدارا پيشه كند . و در كمال ادبش ، همين بس كه آنچه را از آن گريزى نيست ، ترك نگويد.