عبارت را در

همسر شایسته چه جایگاهی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ما استَفادَ المؤمنُ بعدَ تَقوَى اللّه عز و جل خَيرا لَهُ مِن زَوجَةٍ صالِحَةٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مـؤمن ، بـعد از تـقواى خداوند عز و جل ، بهره‏اى بهتر از زن شايسته نبرده است .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خَيرُ مَتاعِ‏الدنيا المرأةُ الصالِحَةُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بهترين متاع دنيا ، زن شايسته است .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مِن سَعادَةِ المَرءِ الزوجَةُ الصالِحَةُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

از خوشبختى مرد ، داشتن زن شايسته است .