عبارت را در

ستایش رو در رو تا چه اندازه خطرناك است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لَو مَشى رجُلٌ إلى رجُلٍ بسِكِّينٍ مُرهَفٍ كانَ خَيرا لَهُ مِن أن يُثني علَيهِ في وَجهِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اگـر مـردى با كـاردى تيز و بُرّان به مردى حمله كند ، براى او بهتر است تا اين كه رو به رويش او را بستايد .