عبارت را در

كسی كه مردم از زبانش بترسند، چه كیفری دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَن خافَ الناسُ لِسانَهُ فهُو في النارِ .

امام صادق عليه‏السلام :

هر كس كه مردم از زبانش بترسند ، او در آتش است .