عبارت را در

منافق چگونه خود را به گریه می اندازد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

المُنافِقُ يَملِكُ عَينَيهِ يَبكي كما يَشاءُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

منافق ، چشمانش در اختيار اوست ، هر طور بخواهد گريه مى‏كند .