عبارت را در

نیرومندی یقین به چه بستگی دارد؟

عنه عليه‏السلام :

على قَدرِ الدِّينِ تَكونُ قُوَّهُ‏اليَقينِ .

امام على عليه‏السلام :

نيرومندى يقين به اندازه دين (و ديندارى) است .