عبارت را در

وفای به عهد چه جایگاهی در وظایف اجتماعی دارد؟

عنه عليه‏السلام

مِن كِتابهِ لِلأشتَرِ لَمّا وَلاّهُ مِصرَ: لَيسَ مِن فَرائضِ اللّه شَيءٌ النّاسُ أشَدُّ علَيهِ اجتِماعا مَعَ تَفَرُّقِ أهوائهِم ، وتَشَتُّتِ‏آرائهِم مِن تَعظيمِ الوَفاءِ بِالعُهودِ .

امام على عليه‏السلام

- در فـرمان اسـتاندارى خود بـه مالك اشتر- : هيچ يك از فرايض خداوند مثل وفاى به عهد نيست كه مردم ، با وجود داشتن خواهشهاى گوناگون و آرا و انديشه‏هاى متفاوت ، در بزرگداشت آن يكدل باشند .