عبارت را در

لغزش بخشنده را چه كسي جبران مي كند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

تَجافَوا عن ذَنبِ السَّخِيِّ فإنَّ اللّه‏َ آخِذٌ بيدِهِ كُلَّما عَثَرَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

از خطاى بخشنده درگذريد؛ زيرا كه هر بار بلغزد ، خداوند دست او را مى‏گيرد .