عبارت را در

از راستي بهتر چيست؟

عنه عليه‏السلام :

أحسَنُ مِنَ الصِدقِ قائلُهُ ، وخَيرٌ مِن الخَيرِ فاعِلُهُ .

امام صادق عليه‏السلام :

از راستى بهتر گوينده آن است و از كـار خوب خوبتر كننده آن .