عبارت را در

ويژگي هاي دختران در نگاه رسول خدا – صلي الله عليه و آله و سلم – چيست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

البَناتُ هُنَّ المُشفِقاتُ الُمجَهَّزاتُ المُبارَكاتُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اين دخترانند كه دلسوز و مددكار و با بركتند .