عبارت را در

خشنودي خداوند متعال از بنده توبه كارش تا چه اندازه است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لَلّهُ أفْرَحُ بتَوبةِ عبدِهِ مِن العَقيمِ الوالِدِ ، ومِن الضّـالِّ الواجِدِ ، ومِن الظّمآنِ الوارِدِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر آينه خشنودى خداوند از توبه بنده خود بيشتر است تا خوشحالى نازايى كه بچّه مى‏آورد و گم كرده‏اى كه گمشده خود را مى‏يابد و تشنه‏اى كه به آب مى‏رسد .