عبارت را در

آيا مي توان كار نيك ناچیز را كوچك شمرد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا تُحَقِّرَنَّ شَيئا مِنَ‏المَعروفِ ، ولَو أن تَلقى أخاكَ ووَجهُكَ مَبسوطٌ إلَيهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هيچ كار خوبى را دست كم نگير ، اگر چه (كارى مانند) برخورد گشاده رويانه با برادرت باشد .