عبارت را در

زياد صدقه دادن چه فايده اي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أكثِرُوا مِن الصَّدَقَةِ تُرزَقُوا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

صـدقـه زياد بدهيد ، تا خداوند به شما روزى بدهد .