عبارت را در

چرا بايد دهان هاي خود را با مسواك زدن خوشبو كنيم؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

طَيِّبُوا أفواهَكُم بِالسِّواكِ ؛ فإنّها طُرُقُ القُرآنِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

دهانهاى خود را با مسواك زدن خوشبو كنيد ؛ زيرا دهانهاى شما گذرگاههاى قرآن است .