عبارت را در

چرا نبايد زباله ها را شب نگه داشت؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا تُبَيِّتوا القُمامَةَ في بُيوتِكُم وأخرِجوها نَهارا؛ فإنّها مَقعَدُ الشَّيطانِ

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

زباله را شب در خانه‏هاى خود نگه نداريد و آن را در روز به بيرون از خانه منتقل كنيد ؛ زيرا زباله نشيمنگاه شيطان است .