عبارت را در

حاكم

1. چرا نبايد زياد با شاهان رفت و آمد كرد؟

2. حاكم دادگر فروتن چه جایگاهی دارد؟

3. حاكمان چه وظیفه ای درباره ی احكام خدا دارند؟

4. حاكم عادل چه منزلتی دارد؟

5. احترام به حاكم عدالت پيشه چه كار بزرگي است؟

6. ارجمندترين حاكمان كيست؟

7. بهترين حاكمان كيست؟

8. حاكم با داشتن چه ويژگي هايي برترين حاكم است؟

9. نكو حال ترين حاكمان كيست؟

10. حاكم عادل چه ثوابي دارد؟

11. همنشيني با حاكمان چه پيامدي دارد؟

12. ملازم سلطان مانند كيست؟

13. دوري از سلاطين چه ثمره اي دارد؟

14. خود را در برابر سلطان ستمگر سبك كردن چه كيفري دارد؟

15. ستايش كردن سلطان ستمگر چه عذابي دارد؟

16. مهمترين وظايف حكمران چيست؟

17. حكمرانان در استخدام كارگزارن خود چه نكاتي را بايد رعايت كنند؟

18. حكمران با كسي كه درخواست مسئوليت مي كند چه بايد بكند؟

19. در پذيرفتن يا نپذيرفتن حكومت چگونه بايد بود؟

20. حاكم با كارگزاران خائن خود چگونه بايد رفتار كند؟

21. چرا وجود حاكم و حكومت ضروري است؟

22. منزلت داشتن نزد شاهان چه پيامدي دارد؟

23. پادشاهان چگونه مردمی هسنند؟

24. پادشاه پيش از سپاهيانش چه كسي را بايد تربيت كند؟

25. هر كس حكومتش را در خدمت دينش قرار دهد، چه ثمره اي دارد؟

26. هر كس دينش را در خدمت حكومتش قرار دهد، چه ثمره اي دارد؟

27. آفت شاهان چيست؟

28. آفت وزيران چيست؟

29. در چه صورتي خداوند حكومت و دوستداران و هوادارانش را ياري مي كند؟

30. حاكم خائن چه كيفري دارد؟

31. چه جانوري بهتر از حاكم ستمگر دژخيم است؟

32. بدترين حكمرانان چه كساني هستند؟

33. چه حكومتي در معرض زوال است؟

34. چرا حاكم نبايد خودپسند باشد؟

35. چرا حاكم بايد با مردم مهربان و دوست باشد؟

36. چرا حاكم بايد عدالت محور باشد؟

37. چرا نبايد حكمرانان خود را از مردم پنهان و دور نگه دارند؟

38. اميرالمؤمنين علي عليه السلام درباره ي ملاقات حاكم با مستضعفان و نيازمندان چه فرمود؟