عبارت را در

مسواك زدن

1. در چه اوقاتي مسواك زدن بيشتر سفارش شده است؟

2. نماز خواندن با دهان مسواك زده چه فضيلتي دارد؟

3. مسواك زدن چه اهميتي در نماز دارد؟

4. چرا بايد دهان هاي خود را با مسواك زدن خوشبو كنيم؟

5. مسواك زدن، سفارش دائمی كیست؟

6. كسانی كه مسواك نمی زنند را باید از چه گروهی استثناء كرد؟

7. مسواك زدن چه فوايدي دارد؟

8. چگونه مسواك بزنيم؟

9. رسول خدا – صلي الله عليه و آله و سلم – در چه وقت هايي و چگونه و با چه چيزي مسواك مي زد؟

10. مسواك زدن در چه هنگامي جزء سنت شمرده شده است؟

11. مسواك زدن سنت چه كساني است؟

12. نماز خواندن با دهان مسواك زده چه فضيلتي دارد؟

13. با چه چيزي مسواك بزنيم؟

14. زياد مسواك زدن با چوب اراك چه ضرري دارد؟

15. اگر وسيله اي براي مسواك زدن يافت نشود، چگونه بايد مسواك زد؟

16. در چه محلهايي نبايد مسواك زد؟

17. چرا نبايد در حمام، مسواك زد؟

18. مسواك زدن در دستشويي چه پيامدي دارد؟

19. شستن دهان با سعد (مشكك) چه فايده اي دارد؟

20. مسواك زدن با چوب زیتون چگونه است؟