عبارت را در

بخش تخصصي پوست

1. چه كاري پيسي را بهبود مي بخشد؟

2. چه چیزهایی براي درمان بهك مفيد است؟

3. چه كاري براي درمان كچلی مفيد است؟

4. چه كاري براي درمان كهير(خارش) مفيد است؟

5. چه دعايي جذام را دفع مي كند؟

6. چه كاري كك و مك را از بين مي برد؟

7. چه چیزی پیسی می آورد؟

8. چه چيزها و كارهايي در پيشگيري از جذام مفيد است؟

9. چه روغنی برای درمان جذام مفید است؟

10. چه چيزهايي براي پیشگیری و درمان پيسي مفيد ا ست؟

11. براي درمان جوش و كورك چه كاري مفيد است؟

12. انجام چه كاري ناسور ايجاد مي كند؟

13. چه كارهایي مانع از بروز پيسي مي شود؟

14. چه كارها و چیزهایی باعث بروز جذام مي شود؟

15. چه كاري جذام را بهبود مي بخشد؟

16. چه كاری برای درمان كك مك صورت مفید است؟

17. چه كاري خارش بدن مي آورد؟

18. چه دعايي پيسي را دفع مي كند؟

19. چه چيزي رنگ چهره را روشن مي كند؟

20. كورك زدن از ابتلا به كدام بيماری جلوگيري مي كند؟

21. چه كاري از ابتلای به ناسور جلوگیری می كند؟

22. چه چيزهايي رنگ پوست را زيبا مي كند؟

23. چه چيزي كك مك ايجاد مي كند؟

24. چه كاري بهك ايجاد مي كند؟

25. چه كارهايي پيسي ايجاد مي كند؟

26. به چه اندازه بايد از جذامي دوري گزيد؟

27. چه كاري كچلی ايجاد مي كند؟

28. چه كاري خوره ايجاد مي كند؟

29. جوش هاي بدن نشانه ي چيست؟

30. خارش نشانه ي چيست؟

31. مورمور شدن پوست نشانه ي چيست؟

32. چه كاري براي جلوگيري از جوش زدن پوست مفيد است؟

33. چه غذايي پوست را نازك مي كند؟

34. كدام ميوه، پوست را تميز مي كند؟

35. كدام ميوه پوست را مي پرورد؟

36. چه چيزي پوست را نرم مي كند؟

37. آفتاب گرفتن چه اثری بر پوست دارد؟

38. چه كاري براي درمان تركهای دست و پا مفيد است؟

39. چه چيزي بوي بد عرق بدن را از بين مي برد؟

40. چه چيزي بر شادابی و طراوت صورت مي افزايد؟

41. جوش و آماس بدن با چه چیزی درمان می شود؟