عبارت را در

بخش تخصصي پوست

1. چه كاري بهك ايجاد مي كند؟

2. چه چیزهایی براي درمان بهك مفيد است؟

3. چه كارها و چیزهایی باعث بروز جذام مي شود؟

4. چه دعايي جذام را دفع مي كند؟

5. چه كاري جذام را بهبود مي بخشد؟

6. چه كاري خوره ايجاد مي كند؟

7. به چه اندازه بايد از جذامي دوري گزيد؟

8. چه چيزها و كارهايي در پيشگيري از جذام مفيد است؟

9. چه روغنی برای درمان جذام مفید است؟

10. چه كارهایي مانع از بروز پيسي مي شود؟

11. چه دعايي پيسي را دفع مي كند؟

12. چه كاري پيسي را بهبود مي بخشد؟

13. چه چيزهايي براي پیشگیری و درمان پيسي مفيد ا ست؟

14. چه كارهايي پيسي ايجاد مي كند؟

15. چه چیزی پیسی می آورد؟

16. انجام چه كاري ناسور ايجاد مي كند؟

17. چه كاري از ابتلای به ناسور جلوگیری می كند؟

18. براي درمان جوش و كورك چه كاري مفيد است؟

19. كورك زدن از ابتلا به كدام بيماری جلوگيري مي كند؟

20. چه كاري براي درمان كهير(خارش) مفيد است؟

21. چه كاري خارش بدن مي آورد؟

22. چه چيزي كك مك ايجاد مي كند؟

23. چه كاري كك و مك را از بين مي برد؟

24. چه كاری برای درمان كك مك صورت مفید است؟

25. چه كاري كچلی ايجاد مي كند؟

26. چه كاري براي درمان كچلی مفيد است؟

27. چه چيزي رنگ چهره را روشن مي كند؟

28. چه چيزهايي رنگ پوست را زيبا مي كند؟

29. جوش هاي بدن نشانه ي چيست؟

30. خارش نشانه ي چيست؟

31. مورمور شدن پوست نشانه ي چيست؟

32. چه كاري براي جلوگيري از جوش زدن پوست مفيد است؟

33. چه غذايي پوست را نازك مي كند؟

34. كدام ميوه، پوست را تميز مي كند؟

35. كدام ميوه پوست را مي پرورد؟

36. چه چيزي پوست را نرم مي كند؟

37. آفتاب گرفتن چه اثری بر پوست دارد؟

38. چه كاري براي درمان تركهای دست و پا مفيد است؟

39. چه چيزي بوي بد عرق بدن را از بين مي برد؟

40. چه چيزي بر شادابی و طراوت صورت مي افزايد؟

41. جوش و آماس بدن با چه چیزی درمان می شود؟