عبارت را در

حكمت نامه ي لقمان

1. پيشگفتار

2. فصل يكم: زندگى‏نامه لقمان

3. فصل دوم: اندرزهاى لقمان در قرآن .......خطر شرك

4. نقش اعمال در سرنوشت انسان

5. از كارهاى بزرگ و اساسى

6. خطر تكبّر و غرور

7. آرام گام برداشتن و آهسته سخن گفتن

8. فصل سوم: داستان‏هايى از حكمت‏هاىلقمان .......نپذيرفتن داورى ميان مردم

9. نخستين حكمتى كه از لقمان آشكار شد

10. سخن حكيمانه لقمان درباره نپرسيدن

11. لذيذترين و خبيث‏ترين عضو حيوان

12. دل نبستن به خشنودىِ مردم

13. طولانى ننشستن در مستراح

14. تنهانشينى طولانى

15. دور كردن تهمت از خود

16. عيب گرفتن بر نقش يا نقّاش؟

17. كِشتنِ جو به جاى كنجد

18. فصل چهارم: حكمت‏هايى درباره دانش و شناخت ....... ارزش خِرد

19. نشانه خرد

20. نشانه دانشمند

21. سخن حكيمان

22. دانش پژوهى

23. ادبِ دانش‏آموزى

24. فايده يادگيرى دانش

25. ارزش دانش و همنشينى با دانشمند

26. ادبِ همنشينى با دانشمند

27. فضيلت دانشمند و حكيمان

28. نكوهش علاقه به نادان و دشمنىِ دانا

29. پرهيز از فرستادنِ پيك نادان

30. فصل پنجم: عوامل خودسازى ....... نصيحت‏پذيرى

31. يقين

32. فروتنى

33. جهاد با نفس

34. مراقبت از نفس

35. مبارزه با شيطان

36. آمرزش خواهى

37. ترس و اميد

38. پرواى الهى

39. ياد خدا

40. ياد مرگ

41. ياد آخرت

42. اهتمام به كار آخرت

43. اعتماد به خدا

44. خوش گمانى به خدا

45. توكّل بر خدا

46. فرمانبرى از خدا

47. بهره‏گيرى از اوقات فراغت

48. بى رغبتى به دنيا

49. امانتدارى

50. قناعت

51. خُشنودى

52. سكوت

53. انفاق

54. فروتنى

55. آمرزش‏خواهى و تسبيحگويى در سحرگاهان

56. بلا

57. فصل ششم: آفت‏هاى خودسازى ....... ستم

58. خودپسندى

59. حسد

60. ريا

61. جدال

62. خشم

63. زنا

64. دروغ

65. بد اخلاقى

66. اعتماد به دنيا

67. گوش دادن به موسيقى

68. نگاه حرام

69. تنبلى و بى‏حوصلگى

70. فصل هفتم: آداب اخلاقى و اجتماعي ....... ادب جويى

71. ادبِ گفتار

72. ادبِ خنديدن

73. ادبِ مشورت

74. ادبِ خوردن

75. ادبِ ميهمانى

76. ادبِ تخلّى

77. ادبِ داورى

78. ادبِ قرض گرفتن

79. ادبِ نادارى

80. ادبِ دنيا جويى

81. ادبِ مجلس

82. ادب سفر

83. ادب معاشرت با مردم

84. ادب معاشرت با پادشاه

85. ادب معاشرت با دشمنان

86. ادب انتخاب خدمتكار

87. انتخاب دوست

88. كسى كه سزاوار همنشينى است

89. كسى كه شايسته همنشينى نيست

90. دورى از همراه بد

91. پرهيز از خوار شمردن فقير

92. پرهيز از دشمنى با مردم

93. پرهيز از موضع تهمت

94. درخواست از نو كيسه

95. اصلاح ميان خانواده‏ها و برادران

96. مهار كردن زبان

97. كار خوب

98. نيكى به پدر و مادر

99. اوّل همسايه ، سپس خانه

100. بدترينِ مردم

101. خاموش كردن بدى با خوبى

102. سنگينىِ سخن بد

103. سنگينىِ بدهى

104. پنهان كردن گرفتارى

105. مهربانى با يتيمان و بيوه‏زنان

106. حقيقت پرهيزكارى

107. نيكى به كسى كه بدى كرد

108. نشانه‏هاى ايمان كامل

109. رازدارى

110. كسى كه مدارا با او لازم است

111. تشويق به مشورت

112. پيشگيرى از پشيمانى

113. راه دستيابى به خير دنيا و آخرت

114. فصل هشتم: مَثَل‏هاى حكيمانه ....... مَثَل دين

115. مَثَل نماز

116. مَثَل دنيا

117. مَثَل بندگان دنيا

118. مَثَل مرگ و رستاخيز

119. مَثَل امر كننده به نيكى و فراموش كننده خود

120. فصل نهم: حكمت‏هاى گوناگون ....... عبرت در طلبِ روزى

121. برترين ثروت

122. امانت سپردن به خدا

123. كناره‏گيرى از شر

124. راه نجات

125. ثروت انسان

126. بزرگ‏ترين مصيبت‏ها

127. متوقّف شدنِ روزىِ دزد

128. اقسام زنان

129. فايده اطاعت از خداوند

130. مردم سه بخش دارند

131. كمال نعمت

132. خوش اخلاقى

133. زيان‏هاى فقر

134. رعايت حقوق پدر و مادر

135. فصل دهم: حكمت‏هاى جامع