عبارت را در

دانشجويى

1. كسی كه برای حیله در كار مردم دانش بیاموزد چه عواقبی دارد؟

2. چرا به تربيت و آموزش نوجوانان توصيه شده است؟

3. اگر مردم مي دانستند كه علم چه فوايدي دارد؛ در طلب آن چه مي كردند؟

4. دانشجويي چه ثوابي دارد؟

5. حق استاد بر شاگرد چيست؟

6. علم آموزی چه پاداشی دارد؟

7. اصل مهم در علم آموزي چيست؟

8. به چه نيت هايي نبايد علم آموخت؟

9. هر كس بر مشكلات علم آموزي صبر نكند، به چه عوارضي گرفتار مي شود؟

10. هر كس براي غير خدا دانش بجويد چه عواقبي دارد؟

11. با استاد و دانشجوی خود چگونه باید رفتار كرد؟

12. فرشتگان برای طالب علم چه می كنند؟

13. پله اول علم آموزی چیست؟

14. روزي جوينده ي علم از كجا مي رسد؟

15. برای كسب دانش تا كجا باید رفت؟

16. خسته نشدن از علم آموزی چه ثمره ای دارد؟

17. كدام دانشجو، بوی بهشت را نمی یابد؟

18. اگر جوياي دانش در طلب دانش بميرد چگونه مرده است؟

19. مراتب علم آموزی چیست؟

20. حق شاگرد بر استاد چيست؟

21. راه دانش به كجا می انجامد؟

22. دانش آموختن براي خدا و براي غير خدا چه آثار و پیامدهایی دارد؟

23. جوینده ی علم چه موقع از علم آموزی سیر می شود؟

24. آموختن در جواني و بزرگسالي چه فرقي با هم دارد؟

25. امام باقر عليه السلام با جوان شیعه ای كه دین را نمی داند چگونه رفتار می نماید؟

26. جوان، چگونه بايد باشد؟