عبارت را در

دانشجويى

1. برای كسب دانش تا كجا باید رفت؟

2. هر كس بر مشكلات علم آموزي صبر نكند، به چه عوارضي گرفتار مي شود؟

3. جوینده ی علم چه موقع از علم آموزی سیر می شود؟

4. اگر مردم مي دانستند كه علم چه فوايدي دارد؛ در طلب آن چه مي كردند؟

5. اگر جوياي دانش در طلب دانش بميرد چگونه مرده است؟

6. دانشجويي چه ثوابي دارد؟

7. فرشتگان برای طالب علم چه می كنند؟

8. راه دانش به كجا می انجامد؟

9. روزي جوينده ي علم از كجا مي رسد؟

10. علم آموزی چه پاداشی دارد؟

11. دانش آموختن براي خدا و براي غير خدا چه آثار و پیامدهایی دارد؟

12. هر كس براي غير خدا دانش بجويد چه عواقبي دارد؟

13. كدام دانشجو، بوی بهشت را نمی یابد؟

14. كسی كه برای حیله در كار مردم دانش بیاموزد چه عواقبی دارد؟

15. به چه نيت هايي نبايد علم آموخت؟

16. با استاد و دانشجوی خود چگونه باید رفتار كرد؟

17. حق شاگرد بر استاد چيست؟

18. حق استاد بر شاگرد چيست؟

19. اصل مهم در علم آموزي چيست؟

20. خسته نشدن از علم آموزی چه ثمره ای دارد؟

21. پله اول علم آموزی چیست؟

22. مراتب علم آموزی چیست؟

23. چرا به تربيت و آموزش نوجوانان توصيه شده است؟

24. آموختن در جواني و بزرگسالي چه فرقي با هم دارد؟

25. امام باقر عليه السلام با جوان شیعه ای كه دین را نمی داند چگونه رفتار می نماید؟

26. جوان، چگونه بايد باشد؟