عبارت را در

حاكم

1. همنشيني با حاكمان چه پيامدي دارد؟

2. حكمران با كسي كه درخواست مسئوليت مي كند چه بايد بكند؟

3. بهترين حاكمان كيست؟

4. خود را در برابر سلطان ستمگر سبك كردن چه كيفري دارد؟

5. حاكم عادل چه منزلتی دارد؟

6. حكمرانان در استخدام كارگزارن خود چه نكاتي را بايد رعايت كنند؟

7. حاكم عادل چه ثوابي دارد؟

8. ملازم سلطان مانند كيست؟

9. حاكم دادگر فروتن چه جایگاهی دارد؟

10. در پذيرفتن يا نپذيرفتن حكومت چگونه بايد بود؟

11. احترام به حاكم عدالت پيشه چه كار بزرگي است؟

12. ستايش كردن سلطان ستمگر چه عذابي دارد؟

13. چرا نبايد زياد با شاهان رفت و آمد كرد؟

14. حاكم با داشتن چه ويژگي هايي برترين حاكم است؟

15. چرا وجود حاكم و حكومت ضروري است؟

16. حاكم با كارگزاران خائن خود چگونه بايد رفتار كند؟

17. دوري از سلاطين چه ثمره اي دارد؟

18. حاكمان چه وظیفه ای درباره ی احكام خدا دارند؟

19. نكو حال ترين حاكمان كيست؟

20. ارجمندترين حاكمان كيست؟

21. مهمترين وظايف حكمران چيست؟

22. منزلت داشتن نزد شاهان چه پيامدي دارد؟

23. پادشاهان چگونه مردمی هسنند؟

24. پادشاه پيش از سپاهيانش چه كسي را بايد تربيت كند؟

25. هر كس حكومتش را در خدمت دينش قرار دهد، چه ثمره اي دارد؟

26. هر كس دينش را در خدمت حكومتش قرار دهد، چه ثمره اي دارد؟

27. آفت شاهان چيست؟

28. آفت وزيران چيست؟

29. در چه صورتي خداوند حكومت و دوستداران و هوادارانش را ياري مي كند؟

30. حاكم خائن چه كيفري دارد؟

31. چه جانوري بهتر از حاكم ستمگر دژخيم است؟

32. بدترين حكمرانان چه كساني هستند؟

33. چه حكومتي در معرض زوال است؟

34. چرا حاكم نبايد خودپسند باشد؟

35. چرا حاكم بايد با مردم مهربان و دوست باشد؟

36. چرا حاكم بايد عدالت محور باشد؟

37. چرا نبايد حكمرانان خود را از مردم پنهان و دور نگه دارند؟

38. اميرالمؤمنين علي عليه السلام درباره ي ملاقات حاكم با مستضعفان و نيازمندان چه فرمود؟