عبارت را در

بخش تخصصي دهان و دندان

1. چه چيزهايي دهان و لثه را استحكام مي بخشد؟

2. چه كاري از دندان درد جلوگيري مي كند؟

3. چه غذايي موجب تقويت لثه مي شود؟

4. چه كاري براي تسكين درد دندان مفيد است؟

5. چرا سبيل و لب، بالاي دهان قرار گرفته است؟

6. چرا دندان جلو تيز و دندانهاي آسيا، پهن است؟

7. چرا دندان نيش، بلندتر از دندانهاي ديگر است؟

8. خلال كردن چه فايده اي دارد؟

9. يكي از راه هاي سلامتي دندانها چيست؟

10. نتيجه معنوي خلال كردن چيست؟

11. يكي از راه هاي سلامتي لثه چيست؟

12. خلال نكردن چه پيامدي دارد؟

13. فرشتگان از چه بويي آزرده مي شوند؟

14. آيا مي توان آنچه را با خلال كردن از لاي دندانها بيرون مي آيد فرو خورد؟

15. خلال چگونه بايد باشد؟

16. با چه چيزهايي نبايد خلال كرد؟

17. آب چرخاندن در دهان و بيني چه فوايدي دارد؟

18. چه چيزهايي دهان را خوشبو مي سازد؟

19. چه كاري آب دهان را گوارا مي كند؟

20. چه چيزي دندانها را استحكام مي بخشد؟

21. چه خمير دنداني بوي دهان را خوشبو مي سازد و دندانها را محكم مي كند؟

22. چه كاري دندانها را از بين مي برد؟

23. چه دارويي درد دهان و خونريزي لابلاي دندانها را درمان مي كند؟

24. چه دارويي براي آسيب ديدگي دهان و زبان مفيد است؟

25. چه چيزهايي بوي بد دهان را برطرف مي كند؟

26. چه غذايي دندان درد مي آورد؟

27. چه غذايي دهان را تر و تازه مي كند؟

28. براي جلوگيري از تركيدن لب چه بايد كرد؟

29. چه كاري لثه ها را سالم و پاك مي كند؟

30. نوشیدن آب سرد در چه مواقعی دندانها را از بین می برد؟