عبارت را در

آيا مي توان از مسجد به عنوان گذرگاه استفاده كرد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا تَجعَلُوا المَساجِدَ طُرُقا حتّى تُصَلُّوا فيها رَكعتَينِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مسجدها را گذرگاه خود مكنيد ، مگر آن كه دو ركعت نماز در آنها بخوانيد .