عبارت را در

یقین چه نقشی در عبادات دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لا عِبادَةَ إلاّ بِيَقينٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هيچ عبادتى جز با يقين ارزش ندارد .