عبارت را در

نماز خواندن با توجه و تفكر(در عظمت خداوند) چه جايگاهي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

رَكعَتانِ خَفيفَتانِ في ( ال )ـتَفَكُّرِ خَيرٌ مِن قِيامِ لَيلةٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

دو ركعت نماز ساده و سبك ، امّا همراه با تفكّر ، بهتر است از شبى را تا به صبح نمازگزاردن .