عبارت را در

قرآن خواندن تا چه زماني فايده مي بخشد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أنتَ تَقرَاُ القرآنَ ما نَهاكَ ، فإذا لم يَنهَكَ فَلَستَ تَقرَؤهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

تو تا آن زمان قرآن مى‏خوانى ، كه تو را (از گناهان) باز دارد . پس اگر باز نداشت ، قرآن نخوانده‏اى .