عبارت را در

قرآن را با چه صدايي بخوانيم؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اقرَؤوا القرآنَ بالحُزنِ ؛ فإنّهُ‏نَزَلَ بالحُزنِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

قرآن را با آواز حــزين بخوانيد ؛ زيرا كه آن با صوت حزين نازل شده‏است .