عبارت را در

پس از غذا خوردن چه باید كرد؟

الإمام الرضا عليه‏السلام :

إذا أكَلتَ شَيئاً فَاستَلقِ عَلى قَفاكَ ، وضَع رِجلَكَ اليُمنى عَلَى اليُسرى .

امام رضا عليه‏السلام :

هرگاه چيزى خوردى ، به پشتْ دراز بكش و پاى راست خود را روى پاى چپ بگذار .