عبارت را در

حافظان قرآن به چه كارهايي سزاوارترند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ أحَقَّ الناسِ بالتَّخَشُّعِ‏في السِّرِّ والعَلانيَةِ لَحامِلُ القرآنِ ، وإنَّ أحَقَّ الناسِ في السِّرِّ والعَلانيَةِ بالصلاةِ والصومِ لَحامِلُ القرآنِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

سزاوارترين مردم به خشوع ورزيدن نهانى و آشكار در برابر خدا ، حافظ قرآن است . و سزاوارترين مردم به نمازگزاردن و روزه گرفتن در آشكار و نهان ، حافظ قرآن است .