عبارت را در

چه وقت غذا بخوريم؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كُلْ وَأنتَ تَشْتَهِي ، وَأمْسِكْ وَأنتَ تَشْتَهِي .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

وقتى اشتها دارى غذا بخور و هنوز اشتها دارى دست از خوردن بشوى .