عبارت را در

كسی كه قرآن دانی را كم بشمارد چه خطایی مرتكب شده است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن اُعطِيَ القرآنَ فَظَنَّ أنّ أحَدا اُعطِيَ أكثَرَ ممّا اُعطيَ فقد عَظَّمَ صَغيرا وصَغَّرَ كبيرا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

به هر كس (نعمت دانستن) قرآن داده شود و با اين حال گمان كند كه به ديگرى نعمتى بالاتر و بيشتر از اين نعمت او داده شده‏است ، بى‏گمان كوچكى را بزرگ شمرده و بزرگى را كوچك .