عبارت را در

هر كس به گفتار سخن چين در مورد دوستش گوش دهد، چه نتيجه اي مي برد؟

عنه عليه‏السلام :

مَن أطاعَ التَّوانِيَ ضَيَّعَ الحُقوقَ ، ومَن أطاعَ الواشِيَ ضَيَّعَ الصَّدِيقَ .

امام على عليه‏السلام :

هركه از سستى فرمان برد ، حقوق را ضايع گرداند و هركه به سخنِ سخن‏چين گوش سپارد ، دوست را از دست بدهد .