عبارت را در

بگومگو با دوستان چه زیانی دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَن ناقَشَ الإخوانَ‏قَلَّ صَدِيقُهُ .

امام على عليه‏السلام :

هركه با برادران‏مناقشه كند ، دوستانش كم شود .