عبارت را در

بهترين برادران دینی چه كسانی هستند؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خـيـرُ إخْوانِكَ مَـن أعانَكَ على طاعةِ اللّه ، وصَدَّكَ عن مَعاصِيهِ ، وأمَرَكَ برِضاهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بهترين برادر تو كسى است كه در راه اطاعت خدا ياريت رساند و از نافرمانيهاى او بازت دارد و به خشنودى او فرمانت دهد .