عبارت را در

برادران دینی چه ارزشی دارند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ما استَفادَ امرؤٌ مسلمٌ فائدةً بعدَ فائدةِ الإسلام مثلَ أخٍ يَستَفيدُهُ في اللّه

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

انسان مسلمان بعد از به دست آوردن فايده اسلام ، فايده‏اى همچون برادرى كه براى خدا به دست مى‏آورد ، كسب نكرده‏است .