عبارت را در

حال كسی كه در ماه رمضان بخشیده نشود چگونه است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

في خُطبتِهِ عندَ إقبالِ شهرِرمضانَإنّ الشَّقِيَّ مَن حُرِمَ غُفرانَ اللّه في هذا الشَّهرِ العَظيم .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم

- در خطبه‏اش به هنگام فرا رسيدن ماه رمضان- : بدبخت كسى است ، كه در اين ماه بزرگ از آمرزش خداوند محروم ماند .