عبارت را در

درگذشت دانشمند با ایمان چه كسی را خوشحال می كند؟

عنه عليه‏السلام :

مامِن أحَدٍ يَموتُ‏مِن المؤمنينَ أحَبَّ إلى إبليسَ مِن مَوتِ فَقيهٍ .

امام صادق عليه‏السلام :

براى شيطان ، مرگ هيچ مؤمنى خوشايندتر از مرگ يك فقيه نيست.