عبارت را در

خوردن پس از سیری چه ضررهایی دارد؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الأَكَلُ عَلَى الشِّبَعِ ؛ يورِثُ البَرَصَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خوردن پس از سيرى ، پيسى مى‏آورد .