عبارت را در

پس از كسب علم، چه وظیفه ای بر عهده آدمی می آید؟

عنه عليه‏السلام :

اعقِلوا الخَبَرَ إذا سَمِعتُموهُ عَقلَ رِعايَةٍ لا عَقلَ رِوايَةٍ؛ فإنَّ رُواةَ العِلمِ كَثيرٌ ورُعاتَهُ قَليلٌ .

امام على عليه‏السلام :

هر گاه خبرى را شنيديد ، در انديشه به كار بستن آن باشيد ، نه به فكر نقل كردنش ؛ زيرا بازگو كنندگان دانش بسيارند و به كار برندگان آن اندك .