عبارت را در

دانايان و نادانان در چه چيزي همت مي كنند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هِمَّةُ العُلَماءِ الوِعايَةُ ، وهِمَّةُ السُّفَهاءِ الرِّوايَةُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اهـتـمام دانايان بـه فهميدن است و اهتمام نادانان به روايت كردن .