عبارت را در

كسي كه بدون علم، عمل مي كند به چه می ماند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

المُتَعبِّدُ بِغَيرِ فِقهٍ كالحِمارِ في الطّاحونِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كسى كه از روى فهم و شناخت‏عبادت نكند ، مانند خر آسياست.